Egyszerűsített jogviszony létesítése

Az egyszerűsített foglalkoztatással, azaz alkalmi munkával a felek alkalmi jelleggel létesítenek munkajogi viszonyt egymással. Ilyenkor a munkáltatóra nem vonatkozik általánosságban azok a munkajogi szabályok, melyek a rendes szerződéses munkaviszony létesítésénél alkalmazandók. Előny a munkáltatónál, hogy kevesebb a költség, adminisztrálás, hiszen itt bejelentéssel kezdődik a jogviszony, nem munkaszerződés megkötésével, tehát egyszerű szóbeli megállapodás után egy T1042E nyomtatvány elküldésével, vagy mobilalkalmazással (https://nisz.hu/hu/egyszer%C5%B1s%C3%ADtett-foglalkoztat%C3%A1sbejelent%C5%91-mobilalkalmaz%C3%A1s-efo). Nem kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálat sem. Bevallási kötelezettségét pedig a következő hónap 12.-ig kell teljesítenie a 08-as nyomtatványon. De egyben előny a munkavállalónak is, ha valóban csak alkalmi jelleggel szeretne egy-egy napot legálisan munkában tölteni. Nem létesíthető viszont olyan felek között, akik közt munkaviszony áll fenn.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szabályozza, és alkalmazható a :

  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára
  • alkalmi munkára

Viszont a törvény időkorlátot, létszámkorlátot is megnevez, valamint azt a kapott összeget, amikor nem terheli adófizetési kötelezettség a munkavállalót.

Időkorlátot azzal, hogy mezőgazdasági idénymunkával és turisztikai idénymunkával a törvényben leírt feltételekkel, azonos felek közt határozott munkaviszony időtartama nem haladhatja meg az adott évben a 120 napot. Alkalmi munkánál a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, ami nem haladja meg az évi 90 napot.

De ha a munkavállaló más-más munkáltatóval van egyszerűsített foglalkoztatásban, akkor dolgozhat a különböző munkáltatóknak úgy, hogy egyenként éri el a törvényi időkorlátot.

Az egyszerűsített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. Ez 2021. február 1.-től  a minimálbér után egyszerű munkakörben a 167.400.- Ft havi, és ennek napi összeg szorzata az 7.696.- * 85% = 6.542.- Ft/ 8 óra/nap  körül, garantált bérminimum esetén a 219.000.-Ft havi, és ennek napi összeg szorzata a 10.069.- * 87% = 8.760.- Ft/ 8 óra/nap. Tehát ez a minimum, de ennél több napi jövedelmet is kaphat a munkavállaló, de ennek adózás szempontjából van jelentősége, a mentesített keret összeget a cikk alján találod.

A filmipari statiszta (3711 FEOR) alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 18 000 forintot.

    Létszámkorlát

Létszámkorlátnál a törvény szövege szerint egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
  • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
  • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
  • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

A napi létszámkeretet a munkáltató egyenlőtlenül is felhasználhatja a tárgyéven belül, de a fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

    Mennyi közterhet kell fizetnie a munkáltatónak az egyszerűsített foglalkoztatottak után?

 

A munkaadó fizetendő közteher mértéke ezzel a foglalkoztatással mezőgazdasági és idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónkként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónkként 1000 forint. Filmipari statiszta alkalmi foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónkként 3000 forint, 2021. január 22-től 4 000 forint. Tehát nincs társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, valamint adóelőleg levonási kötelezettség.                 A munkavállalónak kifizetett bért sem terheli nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási, szja és egyéb levonás.

A munkáltatónak viszont ügyelnie kell arra, hogy ezek az összegeket befizesse, mert ha 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel ebben az adónemben, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, amíg az adótartozását ki nem egyenlíti.

            Lehet alkalmi munkavállaló az, aki álláskeresési járadékot kap?

(régebbi nevén munkanélküli segélyt)

 

 

A válasz igen, hiszen ez nem érinti az álláskeresőként regisztrált időtartamát, vagy a keresetpótló segély folyósítását. Arra sincs szükség, hogy bejelentse az álláskereső, hogy egyszerűsített jogviszonyt létesített.

  Milyen ellátásra jogosult, akinek csak egyszerűsített munkavállalással van jogviszonya?

 

E szerint a foglalkoztatás szerint nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatás fedezetéről szóló, (a továbbiakban Tbj.tv.) törvény szerint biztosítottnak, de bizonyos mértékig nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, itt vannak kivételek, például amennyiben másik tagállamban már van ilyen jellegű ellátása. A nyugdíj számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.

            Kell e az adóbevallásban szerepeltetni az egyszerűsített foglalkozásból, alkalmi munkából szerzett jövedelmet?

 

Akkor kell a munkavállalónak ezt a jövedelmét szerepeltetnie a következő évi adóbevallásban, ha az egyszerűsített tevékenységért kapott összeg meghaladja a mentesített összeget, De a jövedelem ebben az esetben a mentesített összeg feletti rész, tehát ezt kell bevallani, és ezután kell a 15 százalékos személyi jövedelemadót fizetni.

Az efo tv.-t módosításáról szóló 2017.évi CLXI törvény szövege szerint:

„(2) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

  1. a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
  2. b) – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

 Ennek eredménye , hogy 2021.-től marad a tavalyi keret, mivel az adóév első napján nem változott a minimálbér, és a garantált bér , és a 174 órás távolléti díj szerint számolunk, a mentesített keretösszeg minimálbér esetén napi 9.623.- forint, és garantált bér alapján 12.588.- forint.